Summary: Bài viết này cho bạn biết cách đặt lại quyền (và quyền sở hữu) thư mục WindowsApps về mặc định của Windows.

Thư mục WindowsApps trong thư mục Tệp Chương trình lưu trữ các gói ứng dụng hiện đại. Mỗi thư mục gói trong WindowsApps chứa một tệp kê khai (có tên AppxManifest.xml) chứa một không gian tên XML đặc biệt cho các ứng dụng được đóng gói. Khi bạn cài đặt lại các ứng dụng tích hợp sẵn bằng PowerShell add-appxpackage-line, nó sử dụng thư mục gói của ứng dụng tương ứng trong WindowsApps.

Thư mục WindowsApps không thể duyệt được trong File Explorer theo mặc định. Điều này là do các quyền chặt chẽ được chỉ định cho thư mục.

Để truy cập vào thư mục này, nhiều người dùng có xu hướng giành quyền sở hữu thư mục và các thư mục con. Một số người dùng cũng tự ý thay đổi quyền đối với thư mục và thư mục con này, sau đó nhận thấy rằng một số ứng dụng Store đã cài đặt không hoạt động.

biểu tượng cảnh báo thận trọngTệ hơn nữa là một số người dùng sẽ đặt lại quyền cho WindowsApps, các thư mục con và tệp của nó (một cách đệ quy) bằng dòng lệnh đặt lại Icacls.exe. Điều này không được khuyến nghị, vì thư mục WindowsApps không kế thừa bất kỳ mục cấp quyền nào từ cấp độ gốc (Program Files) theo mặc định. Thay vào đó, thư mục này có các quyền rất hạn chế, bao gồm một hoặc nhiều ACE có điều kiện.

Khôi phục quyền mặc định cho WindowsApps

Để đặt lại WindowsApps quyền mặc định của Windows, hãy làm theo các bước sau:

Mở cửa sổ Dấu nhắc lệnh dành cho quản trị viên và chạy lần lượt các lệnh sau:

Lệnh số 1

takeown /f "%programfiles%WindowsApps"

Bạn sẽ thấy kết quả sau:

SUCCESS: The file (or folder): "C:Program FilesWindowsApps" now owned by user "computer_nameuser_name".

Lệnh trên là để có quyền sở hữu WindowsApps. Điều này là bắt buộc để áp dụng các quyền (trong bước tiếp theo.)

Lệnh số 2

cacls "%programfiles%WindowsApps" /s:"D:PAI(A;;FA;;;S-1-5-80-956008885-3418522649-1831038044-1853292631-2271478464)(A;OICIIO;GA;;;S-1-5-80-956008885-3418522649-1831038044-1853292631-2271478464)(A;;0x1200a9;;;S-1-15-3-1024-3635283841-2530182609-996808640-1887759898-3848208603-3313616867-983405619-2501854204)(A;OICIIO;GXGR;;;S-1-15-3-1024-3635283841-2530182609-996808640-1887759898-3848208603-3313616867-983405619-2501854204)(A;;FA;;;SY)(A;OICIIO;GA;;;SY)(A;CI;0x1200a9;;;BA)(A;OICI;0x1200a9;;;LS)(A;OICI;0x1200a9;;;NS)(A;OICI;0x1200a9;;;RC)(XA;;0x1200a9;;;BU;(Exists WIN://SYSAPPID))"

Khi bạn được nhắc với câu hỏi, Are you sure (Y/N)? thể loại Y.

Dòng lệnh trên, bao gồm một chuỗi SDDL, áp dụng các mục nhập quyền mặc định của Windows cho WindowsApps. Để biết phương pháp thay thế ở trên, hãy xem cacls so với icacls đoạn dưới đây.

Lệnh số 3

icacls "%programfiles%WindowsApps" /setowner "nt servicetrustedinstaller"

Bạn sẽ thấy kết quả sau:

processed file: WindowsApps
Successfully processed 1 files; Failed processing 0 files

Lệnh trên khôi phục WindowsAppsquyền sở hữu trở lại tài khoản TrustedInstaller, đây là cài đặt mặc định của nhà sản xuất.

WindowsApps – Default ACL

Dưới đây là các mục nhập kiểm soát truy cập mặc định (Windows 10 v2004, 20H2, 21H1 và 21H2) cho thư mục WindowsApps:

NT SERVICETrustedInstaller:(F)
NT SERVICETrustedInstaller:(OI)(CI)(IO)(F)
S-1-15-3-1024-3635283841-2530182609-996808640-1887759898-3848208603-3313616867-983405619-2501854204:(RX)
S-1-15-3-1024-3635283841-2530182609-996808640-1887759898-3848208603-3313616867-983405619-2501854204:(OI)(CI)(IO)(GR,GE)
NT AUTHORITYSYSTEM:(F)
NT AUTHORITYSYSTEM:(OI)(CI)(IO)(F)
BUILTINAdministrators:(CI)(RX)
NT AUTHORITYLOCAL SERVICE:(OI)(CI)(RX)
NT AUTHORITYNETWORK SERVICE:(OI)(CI)(RX)
NT AUTHORITYRESTRICTED:(OI)(CI)(RX)
BUILTINUsers:(Rc,S,RD,REA,X,RA)

Ghi chú: Bạn có thể xem các quyền cho thư mục bằng cách chạy lệnh icacls “c:program fileswindowsapps”.

Các SID dài là các SID Khả năng được tích hợp sẵn trong Windows 10. Các SID Khả năng không phân giải thành tên tài khoản thân thiện. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết của Microsoft Một số SID không phân giải thành tên thân thiện. Microsoft đề nghị bạn KHÔNG XÓA SID khả năng khỏi Hệ thống đăng ký hoặc quyền hệ thống tệp.


thông tin thêm

CACLS so với ICACLS

Công cụ không dùng nữa cacls.exe được thay thế bởi icacls.exe. Nhưng mà cacls.exe vẫn hoạt động trong Windows 10. Trong trường hợp Microsoft loại bỏ cacls.exe trong các phiên bản Windows tương lai, bạn có thể áp dụng ACL bằng cách sử dụng phương pháp này để thay thế cho Command #2 ở trên :

 1. Sử dụng Notepad, tạo một tệp văn bản với nội dung sau:
  windowsapps
  D:PAI(A;;FA;;;S-1-5-80-956008885-3418522649-1831038044-1853292631-2271478464)(A;OICIIO;GA;;;S-1-5-80-956008885-3418522649-1831038044-1853292631-2271478464)(A;;0x1200a9;;;S-1-15-3-1024-3635283841-2530182609-996808640-1887759898-3848208603-3313616867-983405619-2501854204)(A;OICIIO;GXGR;;;S-1-15-3-1024-3635283841-2530182609-996808640-1887759898-3848208603-3313616867-983405619-2501854204)(A;;FA;;;SY)(A;OICIIO;GA;;;SY)(A;CI;0x1200a9;;;BA)(A;OICI;0x1200a9;;;LS)(A;OICI;0x1200a9;;;NS)(A;OICI;0x1200a9;;;RC)(XA;;0x1200a9;;;BU;(Exists WIN://SYSAPPID))
 2. Lưu tệp dưới dạng acl.txt trong một thư mục – ví dụ: d:tempacl.txt
 3. Tiếp theo, chạy dòng lệnh sau từ Dấu nhắc lệnh dành cho quản trị viên:
  icacls "%programfiles%" /restore d:tempacl.txt

  Ghi chú: Khi khôi phục ACL với icacls.exebạn phải đề cập đến tên thư mục mẹ thay vì thư mục bạn muốn áp dụng quyền.


Điều gì về các thư mục con của WindowsApps?

Hầu hết các thư mục con trong WindowsApps được sở hữu bởi SYSTEMmột số trong số chúng thuộc sở hữu của Administratorsvà một vài thư mục của TrustedInstaller. Đây là danh sách từ máy tính chạy Windows 10 v20H2:

Name : 7EE7776C.LinkedInforWindows_2.1.7098.0_neutral_split.scale-100_w1wdnht996qgy
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : 7EE7776C.LinkedInforWindows_2.1.7098.0_neutral__w1wdnht996qgy
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : 7EE7776C.LinkedInforWindows_2.1.7098.0_neutral_~_w1wdnht996qgy
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Deleted
Owner : NT SERVICETrustedInstaller

Name : DeletedAllUserPackages
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : king.com.CandyCrushFriends_1.12.4.0_x86__kgqvnymyfvs32
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.549981C3F5F10_2.2010.22653.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.549981C3F5F10_2.2010.22653.0_x64__8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.549981C3F5F10_2.2010.7621.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.549981C3F5F10_2.2010.7621.0_x64__8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.Advertising.Xaml_10.1808.3.0_x64__8wekyb3d8bbwe
Owner : BUILTINAdministrators

Name : Microsoft.Advertising.Xaml_10.1811.1.0_x64__8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.Advertising.Xaml_10.1811.1.0_x86__8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.BingNews_4.30.10924.0_neutral_split.scale-100_8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.BingNews_4.30.10924.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.BingNews_4.30.10924.0_x64__8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.BingWeather_4.46.22742.0_neutral_split.scale-100_8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.BingWeather_4.46.22742.0_x64__8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.BingWeather_4.9.30002.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.DesktopAppInstaller_1.0.32912.0_neutral_split.scale-100_8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.DesktopAppInstaller_1.0.32912.0_x64__8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.DesktopAppInstaller_2019.1019.1.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.GetHelp_10.2004.31291.0_neutral_split.scale-100_8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.GetHelp_10.2004.31291.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.GetHelp_10.2004.31291.0_x64__8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.Getstarted_9.10.32461.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.Getstarted_9.10.32461.0_x64__8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.HEIFImageExtension_1.0.32532.0_x64__8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.HEVCVideoExtension_1.0.32762.0_x64__8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.Messaging_4.1901.10241.1000_x64__8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.Microsoft3DViewer_2020.2009.29132.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.Microsoft3DViewer_7.2009.29132.0_x64__8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.MicrosoftEdge.Stable_86.0.622.48_neutral__8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.MicrosoftEdge.Stable_86.0.622.51_neutral__8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.MicrosoftOfficeHub_18.2008.12711.0_neutral_split.scale-100_8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.MicrosoftOfficeHub_18.2008.12711.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.MicrosoftOfficeHub_18.2008.12711.0_x64__8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.MicrosoftSolitaireCollection_4.7.10142.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.MicrosoftSolitaireCollection_4.7.10142.0_x64__8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.MicrosoftSolitaireCollection_4.7.8101.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.MicrosoftSolitaireCollection_4.7.8101.0_x64__8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.MicrosoftStickyNotes_3.7.142.0_neutral_split.scale-100_8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.MicrosoftStickyNotes_3.7.142.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.MicrosoftStickyNotes_3.7.142.0_x64__8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.MixedReality.Portal_2000.20081.1312.0_neutral_split.scale-100_8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.MixedReality.Portal_2000.20081.1312.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.MixedReality.Portal_2000.20081.1312.0_x64__8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.MPEG2VideoExtension_1.0.22661.0_x64__8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.MSPaint_2020.2009.30067.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.MSPaint_6.2009.30067.0_x64__8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.NET.Native.Framework.1.2_1.2.23231.0_x64__8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.NET.Native.Framework.1.2_1.2.23231.0_x86__8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.NET.Native.Framework.1.3_1.3.24201.0_x64__8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.NET.Native.Framework.1.3_1.3.24201.0_x86__8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.NET.Native.Framework.1.6_1.6.27413.0_x64__8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.NET.Native.Framework.1.6_1.6.27413.0_x86__8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.NET.Native.Framework.1.7_1.7.25531.0_x64__8wekyb3d8bbwe
Owner : BUILTINAdministrators

Name : Microsoft.NET.Native.Framework.1.7_1.7.27413.0_x64__8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.NET.Native.Framework.1.7_1.7.27413.0_x86__8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.NET.Native.Framework.2.0_2.0.27427.0_x64__8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.NET.Native.Framework.2.0_2.0.27427.0_x86__8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.NET.Native.Framework.2.1_2.1.27427.0_x64__8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.NET.Native.Framework.2.1_2.1.27427.0_x86__8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.NET.Native.Framework.2.2_2.2.27405.0_x64__8wekyb3d8bbwe
Owner : BUILTINAdministrators

Name : Microsoft.NET.Native.Framework.2.2_2.2.27405.0_x86__8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.NET.Native.Framework.2.2_2.2.27912.0_x64__8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.NET.Native.Framework.2.2_2.2.27912.0_x86__8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.NET.Native.Runtime.1.1_1.1.23406.0_x64__8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.NET.Native.Runtime.1.1_1.1.23406.0_x86__8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.NET.Native.Runtime.1.4_1.4.24201.0_x64__8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.NET.Native.Runtime.1.4_1.4.24201.0_x86__8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.NET.Native.Runtime.1.6_1.6.24903.0_x64__8wekyb3d8bbwe
Owner : BUILTINAdministrators

Name : Microsoft.NET.Native.Runtime.1.6_1.6.24903.0_x86__8wekyb3d8bbwe
Owner : BUILTINAdministrators

Name : Microsoft.NET.Native.Runtime.1.7_1.7.25531.0_x64__8wekyb3d8bbwe
Owner : BUILTINAdministrators

Name : Microsoft.NET.Native.Runtime.1.7_1.7.25531.0_x86__8wekyb3d8bbwe
Owner : BUILTINAdministrators

Name : Microsoft.NET.Native.Runtime.1.7_1.7.27422.0_x64__8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.NET.Native.Runtime.1.7_1.7.27422.0_x86__8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.NET.Native.Runtime.2.0_2.0.25709.0_x64__8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.NET.Native.Runtime.2.0_2.0.25709.0_x86__8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.NET.Native.Runtime.2.1_2.1.26424.0_x64__8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.NET.Native.Runtime.2.1_2.1.26424.0_x86__8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.NET.Native.Runtime.2.2_2.2.27328.0_x64__8wekyb3d8bbwe
Owner : BUILTINAdministrators

Name : Microsoft.NET.Native.Runtime.2.2_2.2.27328.0_x86__8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.NET.Native.Runtime.2.2_2.2.28604.0_x64__8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.NET.Native.Runtime.2.2_2.2.28604.0_x86__8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.Office.OneNote_16001.13127.20190.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.Office.OneNote_16001.13127.20190.0_x64__8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.OneConnect_5.1906.1791.0_x64__8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.People_10.1909.10841.0_neutral_split.scale-100_8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.People_10.1909.10841.0_x64__8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.People_2020.324.807.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.Print3D_3.3.791.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.Print3D_3.3.791.0_x64__8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.RemoteDesktop_10.2.1534.0_neutral_split.scale-100_8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.RemoteDesktop_10.2.1534.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.RemoteDesktop_10.2.1534.0_x64__8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.RemoteDesktop_10.2.1535.0_neutral_split.scale-100_8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.RemoteDesktop_10.2.1535.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.RemoteDesktop_10.2.1535.0_x64__8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.ScreenSketch_10.2008.2277.0_neutral_split.scale-100_8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.ScreenSketch_10.2008.2277.0_x64__8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.ScreenSketch_2020.814.2355.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.Services.Store.Engagement_10.0.18101.0_x64__8wekyb3d8bbwe
Owner : BUILTINAdministrators

Name : Microsoft.Services.Store.Engagement_10.0.18101.0_x86__8wekyb3d8bbwe
Owner : BUILTINAdministrators

Name : Microsoft.Services.Store.Engagement_10.0.19011.0_x64__8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.Services.Store.Engagement_10.0.19011.0_x86__8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.SkypeApp_15.65.78.0_neutral_~_kzf8qxf38zg5c
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.SkypeApp_15.65.78.0_x86__kzf8qxf38zg5c
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.StorePurchaseApp_12010.1001.2.0_x64__8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.StorePurchaseApp_12010.1001.213.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.UI.Xaml.2.0_2.1810.18004.0_x64__8wekyb3d8bbwe
Owner : BUILTINAdministrators

Name : Microsoft.UI.Xaml.2.0_2.1810.18004.0_x86__8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.UI.Xaml.2.1_2.11906.6001.0_x64__8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.UI.Xaml.2.1_2.11906.6001.0_x86__8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.UI.Xaml.2.3_2.32002.13001.0_x64__8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.UI.Xaml.2.3_2.32002.13001.0_x86__8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.UI.Xaml.2.4_2.42007.9001.0_x64__8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.UI.Xaml.2.4_2.42007.9001.0_x86__8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.VCLibs.120.00.Universal_12.0.30501.0_x64__8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.VCLibs.120.00.Universal_12.0.30501.0_x86__8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.VCLibs.140.00.UWPDesktop_14.0.27323.0_x64__8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.VCLibs.140.00.UWPDesktop_14.0.27323.0_x86__8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.VCLibs.140.00.UWPDesktop_14.0.29016.0_x64__8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.VCLibs.140.00.UWPDesktop_14.0.29231.0_x64__8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.VCLibs.140.00.UWPDesktop_14.0.29231.0_x86__8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.VCLibs.140.00_14.0.27323.0_x64__8wekyb3d8bbwe
Owner : BUILTINAdministrators

Name : Microsoft.VCLibs.140.00_14.0.27323.0_x86__8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.VCLibs.140.00_14.0.29231.0_x64__8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.VCLibs.140.00_14.0.29231.0_x86__8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.VP9VideoExtensions_1.0.32521.0_x64__8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.Wallet_2.4.18324.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
Owner : BUILTINAdministrators

Name : Microsoft.Wallet_2.4.18324.0_x64__8wekyb3d8bbwe
Owner : BUILTINAdministrators

Name : Microsoft.WebMediaExtensions_1.0.20875.0_neutral_split.scale-100_8wekyb3d8bbwe
Owner : BUILTINAdministrators

Name : Microsoft.WebMediaExtensions_1.0.20875.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
Owner : BUILTINAdministrators

Name : Microsoft.WebMediaExtensions_1.0.20875.0_x64__8wekyb3d8bbwe
Owner : BUILTINAdministrators

Name : Microsoft.WebpImageExtension_1.0.32731.0_x64__8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.Windows.Photos_2020.20090.1002.0_neutral_split.scale-100_8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.Windows.Photos_2020.20090.1002.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.Windows.Photos_2020.20090.1002.0_x64__8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.WindowsAlarms_10.2007.3.0_neutral_split.scale-100_8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.WindowsAlarms_10.2007.3.0_x64__8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.WindowsAlarms_10.2009.5.0_neutral_split.scale-100_8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.WindowsAlarms_10.2009.5.0_x64__8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.WindowsAlarms_2021.2007.3.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.WindowsAlarms_2021.2009.5.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.WindowsCalculator_10.2009.4.0_neutral_split.scale-100_8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.WindowsCalculator_10.2009.4.0_x64__8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.WindowsCalculator_2020.2009.4.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.WindowsCamera_2020.504.60.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.WindowsCamera_2020.504.60.0_x64__8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : microsoft.windowscommunicationsapps_16005.13228.41011.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : microsoft.windowscommunicationsapps_16005.13228.41011.0_x64__8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.WindowsFeedbackHub_1.1907.3152.0_neutral_split.scale-100_8wekyb3d8bbwe
Owner : BUILTINAdministrators

Name : Microsoft.WindowsFeedbackHub_1.1907.3152.0_x64__8wekyb3d8bbwe
Owner : BUILTINAdministrators

Name : Microsoft.WindowsFeedbackHub_2019.1111.2029.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
Owner : BUILTINAdministrators

Name : Microsoft.WindowsMaps_10.2008.0.0_neutral_split.scale-100_8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.WindowsMaps_10.2008.0.0_x64__8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.WindowsMaps_10.2009.2.0_neutral_split.scale-100_8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.WindowsMaps_10.2009.2.0_x64__8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.WindowsMaps_2021.2008.0.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.WindowsMaps_2021.2009.2.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.WindowsSoundRecorder_10.2008.0.0_x64__8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.WindowsSoundRecorder_10.2009.2.0_x64__8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.WindowsSoundRecorder_2021.2008.0.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.WindowsSoundRecorder_2021.2009.2.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.WindowsStore_12010.1001.3.0_neutral_split.scale-100_8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.WindowsStore_12010.1001.3.0_x64__8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.WindowsStore_12010.1001.313.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.Xbox.TCUI_1.24.10001.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.Xbox.TCUI_1.24.10001.0_x64__8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.XboxApp_48.69.18001.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.XboxApp_48.69.18001.0_x64__8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.XboxApp_48.70.21001.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.XboxApp_48.70.21001.0_x64__8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.XboxGameOverlay_1.54.4001.0_neutral_split.scale-100_8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.XboxGameOverlay_1.54.4001.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.XboxGameOverlay_1.54.4001.0_x64__8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.XboxGamingOverlay_5.420.8043.0_neutral_split.scale-100_8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.XboxGamingOverlay_5.420.8043.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.XboxGamingOverlay_5.420.8043.0_x64__8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.XboxIdentityProvider_12.67.21001.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.XboxIdentityProvider_12.67.21001.0_x64__8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.XboxSpeechToTextOverlay_1.21.13002.0_neutral_split.scale-100_8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.XboxSpeechToTextOverlay_1.21.13002.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.XboxSpeechToTextOverlay_1.21.13002.0_x64__8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.ZuneMusic_10.20092.10311.0_neutral_split.scale-100_8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.ZuneMusic_10.20092.10311.0_x64__8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.ZuneMusic_2019.20092.10311.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.ZuneVideo_10.20082.10421.0_neutral_split.scale-100_8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.ZuneVideo_10.20082.10421.0_x64__8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Microsoft.ZuneVideo_2019.20082.10421.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : MovedPackages
Owner : NT AUTHORITYSYSTEM

Name : Mutable
Owner : NT SERVICETrustedInstaller

Name : MutableBackup
Owner : NT SERVICETrustedInstaller

Name : SharedLimitedTime
Owner : BUILTINAdministrators

Như bạn có thể thấy, hầu hết các thư mục gói được sở hữu bởi SYSTEMmột số trong số họ bởi Administratorsvà một số ít thuộc sở hữu của TrustedInstaller.

Bạn có thể xem tên chủ sở hữu của từng thư mục con bằng cách chạy lệnh từ Quản trị viên Command Prompt:

dir "%programfiles%windowsapps" /q /ad

Hoặc, lệnh sau từ lời nhắc PowerShell của quản trị viên:

Get-ChildItem "C:Program FilesWindowsApps" | Select Name,@{Name="Owner";Expression={(Get-ACL $_.Fullname).Owner}} | format-list

Việc sửa quyền cho các thư mục gói có thể được thực hiện trên cơ sở từng thư mục thay vì thay đổi chúng en masse.

(20H2 là phiên bản Windows 10 hiện tại tính đến bài viết này.)