excel uložit jako pdf

Cách chuyển đổi hàng loạt trang tính Excel thành tệp PDF

Bảng tính Microsoft Excel thường được sử dụng để lưu trữ dữ liệu tài chính và chuẩn bị hóa đơn. Thông thường, bạn...

[Fix] Windows Batch Files (.bat) không chạy khi được nhấp đúp

Khi bạn bấm đúp vào tệp hàng loạt Windows (.bat), một trong các triệu chứng sau có thể xảy ra: Tệp lô mở ra một...
sao lưu bắt đầu gạch cửa sổ 10

Sao lưu, khôi phục hoặc đặt lại Windows 10 Start Menu...

Hầu hết mọi người dùng Windows sẽ tùy chỉnh bố cục menu Start của họ theo yêu cầu của họ, để giảm bớt quy...
восстановление файлов Windows - магазин приложений от Microsoft

Cách khôi phục các tệp đã xóa bằng Windows File Recovery...

Vô tình xóa một tập tin quan trọng? Bạn đã xóa sạch ổ cứng của mình chưa? Bạn không chắc chắn về...