Thông tin, bản ghi và tất cả các tiện ích và Tập lệnh có sẵn trong trang web này là [except as qualified in the next paragraph] “Của riêng tôi” – Tác giả và Chủ sở hữu bản quyền là Ramesh SRINIVASAN – Bản quyền © 2018 và những năm trước đó.

Mặc dù phần lớn là tác phẩm của Tác giả này, một số thông tin hoặc đoạn trích ngắn là hoặc có thể từ (a) Miền công cộng, và / hoặc (b) tổng hợp thông tin từ “các nguồn khác có sẵn trên Internet”, và / hoặc từ trang web “Microsoft.com”. Do đó, nếu có, TẤT CẢ các khoản tín dụng tương ứng và các lợi ích tương ứng của Bản quyền đối với các tác phẩm đó vẫn thuộc về các tác giả gốc tương ứng và / hoặc Chủ sở hữu của các Bản quyền hiện hành.

Bản quyền © 2018 bởi Ramesh Srinivasan

Tuyên bố từ chối trách nhiệm và “Điều khoản Sử dụng”

Tất cả các thông tin, phương pháp khắc phục sự cố, các tiện ích được cung cấp trong trang web này được cung cấp AS-IS, mà không có bất kỳ bảo hành nào. Mặc dù tôi cố gắng hoàn thiện và luôn kiểm tra tính hợp lệ và hiệu quả của nội dung khắc phục sự cố trong các hệ thống khác nhau, tôi không chịu trách nhiệm về việc bạn sử dụng các Bản sửa lỗi, Tiện ích và lời khuyên khắc phục sự cố khác. Tác giả sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại đặc biệt, ngẫu nhiên, do hậu quả hoặc gián tiếp do mất dữ liệu hoặc bất kỳ lý do nào khác. Mọi việc sử dụng hoàn toàn do bạn tự chịu rủi ro. Các thay đổi đối với nội dung hiện có và các bổ sung mới được thực hiện định kỳ cho trang web này mà không cần thông báo.

Reproduction, or translation of materials in this Website without the author’s written permission is prohibited. No content may be reproduced without the express written permission of the author. A hyperlink from another website to this site is permitted.

Bạn có thể tải xuống và giữ lại trên đĩa của mình hoặc ở dạng bản in một bản sao duy nhất của tài liệu được xuất bản trên trang web này chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của bạn, miễn là bạn không xóa bất kỳ bản quyền hoặc thông báo độc quyền nào khác. Bạn không được phép sao chép, phân phối, hiển thị, tải xuống, sửa đổi, đăng lại, truyền hoặc sử dụng tất cả hoặc một phần của bất kỳ tài liệu nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của tôi. Bạn không được sao chép trên một máy chủ Web khác tất cả hoặc một phần của bất kỳ tài liệu nào do tôi xuất bản trên trang web này và bạn không được nội tuyến bất kỳ hình ảnh nào có trong bất kỳ tài liệu nào được xuất bản trên trang web này. Bạn có thể liên hệ với tôi bằng cách sử dụng “Liên kết liên hệ” hoặc “Biểu mẫu phản hồi” có sẵn trên trang web này.

Trường hợp Tác giả này đã cung cấp bất kỳ tệp thực thi và / hoặc tập lệnh nào thì điều đó đã được đảm bảo rằng chúng không có vi-rút, sâu hoặc Phần mềm độc hại khác. Trong trường hợp Tác giả này đề xuất tài liệu tương tự do người khác sáng tác, sự tin cậy được đặt vào sự đảm bảo tương tự của Tác giả cụ thể đó, vui lòng kiểm tra. Tuy nhiên, với bản chất vốn có của Internet, bất kỳ ai tải xuống khi mở hoặc sử dụng tài liệu đó nên kiểm tra vi rút kỹ lưỡng bằng cách sử dụng phần mềm chống vi rút cập nhật nhất với các định nghĩa cập nhật hoặc bằng các phương tiện hợp lệ khác, để đảm bảo rằng sau để “nguồn” tài liệu đó không bị nhiễm vi rút hoặc Phần mềm độc hại khác bằng bất kỳ phương tiện nào. Các liên kết bên ngoài và các trang web được tham chiếu trong trang này được cung cấp cho các mục đích thông tin, và hầu hết là các liên kết đến các trang web có uy tín trên Web. Chúng tôi không kiểm soát bất kỳ trang web bên ngoài nào và trong bất kỳ trường hợp nào, nếu bạn quyết định truy cập các trang web của bên thứ ba được liên kết, bạn tự chịu rủi ro.

Các bài báo, tập lệnh và tiện ích trong trang web này chỉ được viết và kiểm tra trên ngôn ngữ tiếng Anh của Hệ điều hành Microsoft® Windows®. Việc sử dụng thông tin, tập lệnh và tiện ích này với phiên bản ngôn ngữ khác của Hệ điều hành Microsoft® Windows® có thể không hoạt động.

Any one accessing this web page, others that follow, and all the links therein would be deemed to have read and understood the above, and agreed to it in its totality absolutely without any exception. IF YOU DO NOT AGREE, PLEASE CLOSE THIS SITE.

This site is not affiliated in any way, nor has it been authorized, sponsored, or otherwise approved by Microsoft Corporation.

Nhãn hiệu

Microsoft, Windows 2000, Windows XP, Windows 7, Windows 8 và Windows 10 là các nhãn hiệu đã đăng ký hoặc nhãn hiệu của Microsoft Corporation tại Hoa Kỳ và / hoặc các quốc gia khác.

Các nhãn hiệu khác là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

Thông tin liên lạc

Đối với các đề xuất và câu hỏi liên quan đến trang web, bạn có thể liên hệ với tôi qua biểu mẫu Liên hệ này.

(Đánh giá lần cuối vào ngày 30 tháng 8 năm 2018)